فنادق بادن بادن، شقق في بادن بادن, اقامة في بادن بادن